نویسنده = �������������������� ��������
مطالعه فرایند حذف کنکور سراسری براساس نظریه داده بنیاد

دوره 12، شماره 40، دی 1401، صفحه 7-28

10.22034/emes.2023.545385.2332

سمیه طالبیان؛ احمد زندوانیان؛ محسن شاکری