نویسنده = �������������������� ����������
ارزیابی دوره های آموزشی به کمک رویکرد تلفیقی آنتروپی شانن و تاپسیس فازی

دوره 11، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 7-25

10.22034/emes.2021.248189

مریم سعیدصبائی؛ انیس پوررجب؛ مهرانگیز صدیق؛ الناز سعیدصبائی