نویسنده = ���� ���������������� �������������� ��������������