نویسنده = نرگس چگینی
شناسایی عوامل، ملاک ها، نشانگرها و ابزارهای قضاوت برای عملکرد مراکز یادگیری محلی

دوره 12، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 39-65

10.22034/emes.2022.534546.2294

محدثه خطاط؛ مرضیه دهقانی؛ نرگس چگینی؛ فرزانه تاری؛ فاروق خاکزاد؛ فرزانه عسکری؛ نوشین مرادی