نویسنده = �������������� ���������� ��������
تحلیل تشخیصی عؤامل موثر بر مشارکت دانش‌آموزان در المپیادهای علمی

دوره 12، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 66-80

10.22034/emes.2022.543266.2326

رسول عباسی تقی دیزج؛ معرفت الله بیگدلی