نویسنده = محبوبه عارفی
چالش‌ها و سطح دشواری محتوای دروس تخصصی برنامه درسی رشته زیست‌شناسی دوره کارشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیت کابل

دوره 13، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 67-87

10.22034/emes.2023.1971964.2434

وحیدالله عبدالرحیم زی؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ اسماعیل جعفری


تحلیل روند بازنگری برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 11، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 140-183

10.22034/emes.2021.247581

طاهره ظفری‌پور؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ رضا محمدی