نویسنده = ������������������ ��������
طراحی مدل مدیریت عملکرد با تأکید بر آموزش عالی

دوره 7، شماره 17، اردیبهشت 1396، صفحه 33-55

علاءالدین رفیع زاده؛ ناصر میرسپاسی