نویسنده = �������������� ���������� ����������
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رشد خرد در دانشجویان

دوره 7، شماره 17، اردیبهشت 1396، صفحه 79-108

زهره جعفری؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحاق رحیمیان بوگر