نویسنده = �������������� �������������� ����������
تحلیل جامعه شناختی نابرابری آموزشی و فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی

دوره 12، شماره 38، تیر 1401، صفحه 103-132

10.22034/emes.2022.551448.2372

وجیهه جلائیان بخشنده؛ کورش غلامی کوتنائی