نویسنده = �������������� �������������� �������� ��������