نویسنده = ������������ �������� ������ ������
ارائه الگوی اجرای برنامه درسی مجازی بر اساس رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 23، آبان 1397، صفحه 117-152

علی عنایتی نوین فر؛ فرهاد سراجی؛ مهدی غلامعلی