نویسنده = ���������� �������� ��������
مطالعه تطبیقی نظریه‌های تصمیم‌گیری و انتخاب تحصیلی ـ شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش ‌و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22034/emes.2023.562164.2417

بهروز رحیمی؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ محمد خادمی کله لو


ارزیابی کیفیت خدمات واحد آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

دوره 12، شماره 40، دی 1401، صفحه 29-44

10.22034/emes.2023.549779.2357

ماهنوش مهدی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ امید عشاقی