نویسنده = ������������ �������� �������������� ��������
ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی بر اساس مدل کانو

دوره 9، شماره 28، بهمن 1398، صفحه 75-106

10.22034/emes.2020.38190

داود طهماسب زاده شیخلار؛ فاطمه مهین حسین نیا؛ احد عظیمی آقبلاغ؛ سید طاهر سیدی نظرلو


مدل تأثیر علّی خودارزشیابی ‌محوری، استقلال شغلی و سرسختی شغلی بر عملکرد شغلی معلمان

دوره 9، شماره 25، اردیبهشت 1398، صفحه 199-228

10.22034/emes.2019.35107

داود طهماسب زاده شیخلار؛ احسان عظیم پور؛ موریس شیخی