نویسنده = ������������ ������������ ������
ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی زبان انگلیسی پراسپکت و ویژن 1 از منظر توانش ارتباطی بینافرهنگی و فرافرهنگی

دوره 8، شماره 21، اردیبهشت 1397، صفحه 107-139

حسن سودمند افشار؛ ناصر رنجبر؛ مسلم یوسفی؛ نصراله افشار