نویسنده = ����������������� �������������� ��������������