نویسنده = ولی الله فرزاد
تحلیل بعدیت، اثر متن، تأثیر و کارکرد افتراقی سؤال در آزمون‌های مبتنی بر متن

دوره 8، شماره 24، بهمن 1397، صفحه 27-55

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ ابراهیم خدایی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم‌زاده؛ مسعود کبیری


ادراک سودمندی تکالیف آمار: مطالعه کیفی یک ناهمسویی

دوره 8، شماره 24، بهمن 1397، صفحه 85-144

الهه حجازی؛ ولی الله فرزاد؛ ناهید صادقی؛ میثم شیرزادی فرد