نویسنده = �������� �������� ����������
مدل تأثیر علّی خودارزشیابی ‌محوری، استقلال شغلی و سرسختی شغلی بر عملکرد شغلی معلمان

دوره 9، شماره 25، اردیبهشت 1398، صفحه 199-228

10.22034/emes.2019.35107

داود طهماسب زاده شیخلار؛ احسان عظیم پور؛ موریس شیخی