نویسنده = �������������� ������ ����������
مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان

دوره 8، شماره 23، آبان 1397، صفحه 81-116

یحیی معروفی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ داوود میرزایی فر