نویسنده = ���������� �������������� �������� ����������
اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه (مورد مطالعه: درس فارسی دوره دوم ابتدایی)

دوره 9، شماره 28، بهمن 1398، صفحه 107-138

10.22034/emes.2020.38191

آسیه سادات مدرسی سریزدی؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ قدسی احقر