نویسنده = ���������������� ���������� ��������
ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی

دوره 9، شماره 28، بهمن 1398، صفحه 171-187

10.22034/emes.2020.38193

نورعلی فرخی؛ سمیه بهمن آبادی؛ حسن محمودیان؛ زهرا طباطبایی جبلی