نویسنده = ���������������� ��������
داده‌کاوی نمره‌های آزمون متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

دوره 10، شماره 31، آبان 1399، صفحه 7-34

10.22034/emes.2020.46824

اسرافیل علا؛ مریم ملاباقر؛ مصطفی یوسفی طزرجان