نویسنده = ���������� �������������������� ����������
فنون ارزیابی یادگیری در آموزش‌های الکترونیکی دانشگاهی

دوره 11، شماره 35، آذر 1400، صفحه 97-134

10.22034/emes.2021.249161

مائده زارعی ساروکلائی؛ غلامرضا شمس؛ مرتضی رضایی زاده؛ محمد قهرمانی