نویسنده = علی‌محمد زنگانه
مقیاس کوتاه– الکترونیکی مشکلات سلامت‌روانی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی- نسخه معلم

دوره 11، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 7-26

10.22034/emes.2021.247571

سعید اکبری زردخانه؛ زهره سلیمانی؛ علی‌محمد زنگانه؛ نادر منصور کیایی؛ محمد مصطفوی؛ عین‌الله طیموری؛ محسن جلالت دانش؛ سیامک طهماسبی