نویسنده = �������� �������������� �������� ��������
ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامة هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 161-186

محمد آزاد عبدالله پور؛ فریبرز درتاج؛ حسن احدی