نویسنده = ���������� ������
ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی در نوجوانان

دوره 8، شماره 24، بهمن 1397، صفحه 235-264

رقیه صادق‌زاده؛ حسن احدی؛ فریبرز درتاج؛ غلامرضا منشئی


ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامة هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 161-186

محمد آزاد عبدالله پور؛ فریبرز درتاج؛ حسن احدی