نویسنده = جعفر ترک زاده
عوامل مؤثر بر ارزشیابی از اساتید از دیدگاه دانشجویان

دوره 4، شماره 7، آذر 1393، صفحه 139-164

جعفر ترک زاده؛ رحمت الله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ معصومه محترم


بررسی اثربخشی طرح‌های ارزیابی درونی اجرا شده در گرو‌ه‌های آموزشی دانشگاه شیراز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 169-201

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ معصومه محترم