نویسنده = ������������ ��������
سنتزپژوهی مؤلفه‌های کارکردهای ارشادگری پژوهشی دانشجویان دکتری

دوره 9، شماره 25، اردیبهشت 1398، صفحه 113-158

10.22034/emes.2019.35105

قاسم سلیمی؛ نیره حسینی؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


عوامل مؤثر بر ارزشیابی از اساتید از دیدگاه دانشجویان

دوره 4، شماره 7، آذر 1393، صفحه 139-164

جعفر ترک زاده؛ رحمت الله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ معصومه محترم


بررسی اثربخشی طرح‌های ارزیابی درونی اجرا شده در گرو‌ه‌های آموزشی دانشگاه شیراز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 169-201

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ معصومه محترم