نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تدوین و ارزیابی وضعیت عملکرد راهبردی مراکز آموزش عالی مورد (دانشگاه علم و هنر یزد)

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 133-154

سید حبیب اله میرغفوری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ فاطمه ابویی