نویسنده = فریدون شریفیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته فنّاوری آموزشی ایران با چند کشور منتخب

دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 155-184

محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان