نویسنده = �������������� ������ ��������
تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل‌های اعتماد نهادی (سازمانی)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 105-141

سید مهدی الوانی؛ سید صمد حسینی