نویسنده = اسکندر فتحی آذر
ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 9-31

اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری؛ فرحناز قهرمانزاده کوچکی