نویسنده = �������������� �������� ����������������
تعیین عوامل اثرگذار و اندازه‌گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 111-125

علیرضا حدادیان؛ یاسر آسمان دره؛ محمدحسین همایونی راد