نویسنده = ������ ���������������� ��������������
برنامه درسی روش تحقیق در دوره تحصیلات تکمیلی: واکاوی رویکردهای دانشگاه‌های برتر جهان به طراحی، اجرا و ارزیابی

دوره 10، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 37-76

10.22034/emes.2021.242398

اعظم کاییدی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ فریدون شریفیان جزی؛ سعید موسوی پور