نویسنده = ������������ ���������� ��������
ارزیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی دانشگاه پیام نور قم بر اساس الگوی (NADE-TDEC)

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 89-107

حسن نجفی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ رضا جعفری هرندی