کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل روایی آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 135-164

10.22034/emes.2019.36117

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیر؛ ابوالفضل فرید


فراتحلیل یافته‌ها در زمینۀ اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی یادگیری بر بهبود عملکرد تحصیلی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 139-160

جواد کریمی عموقین؛ جلیل فتح آبادی؛ شهلا پاکدامن؛ امید شکری