کلیدواژه‌ها = دوره‌های آنلاین آزاد گسترده (موک‌ها)
تدوین و اعتبارسنجی چهارچوب ارزیابی کیفیت دوره‌های آنلاین آزاد گسترده (موک)

دوره 10، شماره 30، مرداد 1399، صفحه 187-215

10.22034/emes.2020.44375

هاجرالسادات موسوی صالحی؛ اعظم اسفیجانی؛ بی بی عشرت زمانی