کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
تدوین و اعتبارسنجی چهارچوب ارزیابی کیفیت دوره‌های آنلاین آزاد گسترده (موک)

دوره 10، شماره 30، مرداد 1399، صفحه 187-215

10.22034/emes.2020.44375

هاجرالسادات موسوی صالحی؛ اعظم اسفیجانی؛ بی بی عشرت زمانی


ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ

دوره 6، شماره 15، آبان 1395، صفحه 65-98

الهام بازیار؛ رضا محمدی


اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور : مروری بر الگوها و فرایندها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 95-137

رضا محمدی؛ طاهره ظفری پور؛ فاطمه صادقی مندی؛ مریم زمانی فر