کلیدواژه‌ها = ارزشیابی توصیفی
موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی: مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 229-260

10.22034/emes.2020.39888

فرهاد سراجی؛ نگار شکوری


عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی

دوره 7، شماره 20، بهمن 1396، صفحه 7-32

غلامعلی سیفی؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفری ثانی