کلیدواژه‌ها = نظام دانشگاهی
طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 115-153

رضا محمدی؛ محبوبه عارفی؛ عباس بازرگان؛ فاخته اسحاقی