کلیدواژه‌ها = کارکنان
شناسایی عوامل و شاخص‌های سنجش فرهنگ کیفیت (QC) در دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 165-206

10.22034/emes.2019.36119

سید محمد سید کلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف


ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز لامرد

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 63-93

مهدی امیری؛ اکبر پرتابیان


نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 143-167

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ رقیه بهشتی راد