کلیدواژه‌ها = کیفیت
ارزیابی کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

دوره 7، شماره 17، اردیبهشت 1396، صفحه 57-78

زهرا معارف وند؛ فاطمه زنگنه؛ محمد قهرمانی


ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ

دوره 6، شماره 15، آبان 1395، صفحه 65-98

الهام بازیار؛ رضا محمدی


ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 71-99

مهوش کاظمی قره چه؛ مقصود امین خندقی؛ حسین جعفری ثانی


ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 9-31

اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری؛ فرحناز قهرمانزاده کوچکی