موضوعات = سنجش و اندازه‌گیری آموزش عالی
طراحی و رواسازی الگوی ارزشیابی شایستگی محور جهت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22034/emes.2023.531768.2276

رفیق حسنی؛ ستاره جهینی


هم‌ترازسازی و پیوند نمرات در آزمون‌های سراسری

دوره 13، شماره 44، دی 1402، صفحه 111-132

10.22034/emes.2024.561619.2412

سلیمان ذوالفقارنسب؛ علی مقدم زاده؛ نگار شریفی یگانه


کاربرد مدل های چند ارزشیIRT در نمره گذاری آزمون های سرنوشت ساز (مورد مطالعه: آزمون پروانه وکالت)

دوره 13، شماره 42، تیر 1402

10.22034/emes.2023.563268.2426

رضا پیروی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ اصغر مینائی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی


چالش‌ها و سطح دشواری محتوای دروس تخصصی برنامه درسی رشته زیست‌شناسی دوره کارشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیت کابل

دوره 13، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 67-87

10.22034/emes.2023.1971964.2434

وحیدالله عبدالرحیم زی؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ اسماعیل جعفری