موضوعات = نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی
توسعه چارچوب آموزش کارآفرینی در مدارس با استفاده از رویکرد فرا ترکیب

دوره 13، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 7-30

10.22034/emes.2023.554789.2388

محمدرضا طیب نیا؛ آصف کریمی؛ حمید پاداش؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمد کیهانی


تقلب در امتحانات نظام آموزشی از منظر فقه اسلامی

دوره 13، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 110-125

10.22034/emes.2023.556755.2397

رضا بنی اسدی؛ ملیحه باقری نژاد یزدی