موضوعات = ارزشیابی و مدیریت عملکرد نظام آموزش عالی
تبیین استنتاجات سیاستی و راهبردهای تخصصی به منظور تحقق الگوی بومی بین‌المللی شدن دانشگاه های دولتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22034/emes.2024.2004254.2482

طیبه موسوی امیری؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم


واکاوی شایستگی‌های دیجیتال مدیران با رویکرد تحلیل مضمون(مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور)

دوره 13، شماره 44، دی 1402، صفحه 27-43

10.22034/emes.2024.2015983.2522

مجید محمودی خالدی؛ یونس وکیل الرعایا؛ علی فائض؛ فرشاد فائزی رازی


طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر بعد پژوهشی

دوره 13، شماره 44، دی 1402، صفحه 68-94

10.22034/emes.2023.1987070.2450

رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی؛ ایوب ابراهیمی؛ سیدرسول حسینی؛ مهدی نامداری پژمان


واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان: مطالعه‌ای به روش فراترکیب

دوره 13، شماره 43، مهر 1402، صفحه 88-118

10.22034/emes.2023.1972209.2435

ابوالقاسم نادری‌روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ احمد کیخا


تحلیل تطبیقی نظام دانشگاه تراز جهانی (برنامه‌ها، اقدامات، مضامین)

دوره 13، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 88-109

10.22034/emes.2023.550488.2363

اکبر خرسندی یامچی؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ رضا محمدی


مطالعه فرایند حذف کنکور سراسری براساس نظریه داده بنیاد

دوره 12، شماره 40، دی 1401، صفحه 7-28

10.22034/emes.2023.545385.2332

سمیه طالبیان؛ احمد زندوانیان؛ محسن شاکری