دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

طراحی و رواسازی الگوی ارزشیابی شایستگی محور جهت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22034/emes.2023.531768.2276

رفیق حسنی؛ ستاره جهینی


تبیین استنتاجات سیاستی و راهبردهای تخصصی به منظور تحقق الگوی بومی بین‌المللی شدن دانشگاه های دولتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22034/emes.2024.2004254.2482

طیبه موسوی امیری؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم