مقیاس کوتاه– الکترونیکی مشکلات سلامت‌روانی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی- نسخه معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی و تحولی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

2 دانشجوی روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه شهیدبهشتی

3 پزشک، معاونت پیشگیری قوه قضاییه، تهران، ایران

4 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 دکتری مشاوره، دفتر علوم تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش، تهران، ایران

6 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

7 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، معاونت پیشگیری قوه قضاییه، تهران ایران

8 استادیار، گروه رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

هدف: به دلیل کمبود ابزارهای برخط بومی، مشغله بالای معلمان در مدرسه و همچنین بالابردن دقت، سرعت و کاهش هزینه­های اجرایی در ارزیابی سلامت‌روان‌شناختی کودکان، پژوهش حاضر با هدف تهیه نسخه کوتاه و برخط گزارش معلم مقیاس سلامت‌روان‌شناختی دانش‌آموزان ابتدائی انجام شد.روش پژوهش: نمونه پژوهش 22845 نفر (11545 دختر، 11300 پسر) از دانش­آموزان کلیه استان­های­ کشور بودند که­ نسخه بلند مقیاس سلامت‌روان‌شناختی کودکان مقطع ابتدایی (اکبری زردخانه و همکاران، 1397) با هشتاد گویه حاوی هشت خرده­مقیاس را تکمیل کردند.یافته‌ها: تحلیل گویه­ها با هشت ملاک نشان داد تقریباً کلیه گویه­ها از ویژگی­های مناسبی برخوردار هستند. تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که مدل هشت مولفه‌ای با چهل گویه، می‌تواند به‌عنوان ساختار عاملی نهایی برای نسخه کوتاه در نظر گرفته شود. بررسی تغییرناپذیری اندازه­گیری بین گروه دختر و پسر حاکی از برازندگی مناسب و مشابه بود. این یافته بدین معنا است که این مقیاس در هر دو گروه سازه یکسانی را مورد سنجش قرار می­دهد.  ضرایب آلفای کرونباخ (کل مقیاس 97/0 و خرده­مقیاس­ها 78/0 تا 93/0) و ترکیبی (کل مقیاس 92/0 و خرده­مقیاس­ها 79/0 تا 93/0) کل مقیاس و خرده‌مقیاس‌­ها در حد مطلوب بوده و خطای اندازه­گیری قابل قبولی را هم کل مقیاس­ و هم خرده­مقیاس­ها دارا هستند. ضرایب مسیر استاندارد گویه­ها نشانگر مناسبت شاخص روایی همگرا گویه­ها و روایی واگرای خرده­مقیاس­ها با روش متوسط واریانس استخراجی و نسبت تک­رگه­ای-چندرگه­ای نشانگر هماهنگی درونی و روایی ساختاری مقیاس است.نتیجه‌گیری: ازاین­رو می­توان شواهد مناسب روان­سنجی را دال بر قابلیت استفاده از این ابزار در غربالگری دانش‌آموزان دبستانی کشور دانست. اما نیاز به بررسی­های بیشتر شواهد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short Electronic Scale of Child Mental Health Problems - Teacher Report

نویسندگان [English]

 • Saeed Akbari Zardkhaneh 1
 • Zohreh Soleimani 2
 • Ali Mohammad Zanganeh 3
 • Nader Mansur Kiaie 4
 • Mohammad Mostafavie 5
 • Einollah Teimorie 6
 • Mohsen Jallalat Danesh 7
 • Siyamak Tahmasebi 8
1 PhD in Assessment and Measurement, Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Educational Psychology- Shahid Beheshti University
3 PhD in Management, Physician, Social and Crime Prevention Directorate Judiciary, Tehran, Iran.
4 PhD in Communication Sciences, Department of Communication Studies, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
5 PhD in Counseling, Minesrty of Education, Tehran, Iran.
6 PhD in educational Psychoogy, Minesrty of Education, Tehran, Iran.
7 . MSc., Social and Crime Prevention Directorate Judiciary, Tehran, Iran
8 PhD in Clinical Psychology, Department of Preschool Education, university of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Due to the lack of electronic scale for screening elementary students based on Iranian culture, this study provides a short online version of the mental health scale-teacher report to increase accuracy and speed of screening and reduce costs of it.
Methods: The sample of the study was 22845 students (11545 female, 11300 male) of all provinces of Iran, who filled the long version of the Children's Psychological Health Scale (Akbari Zardkhaneh et al., 2018), including eighty items and eight subscales.
Results: Item analysis with eight criteria showed that almost all items have good features. Factor analysis suggested that an eight-component model with forty items could be considered as a final structure for the short version. Examination of the measurement invariance between the gender groups indicated a suitable fitness that showed this scale assesses the same construct in both gender groups. Internal consistency was sufficiently good and Cronbach's alpha coefficients for the whole scale was 0.97 and for subscales ranged between 0.75-0.93 and 0.80- 0.93, for female and male group respectively. Composite reliability coefficients ranged between 0.70 and 0.93 for girls and between 0.74 and 0.93 for boys. Measurement errors of the scale and subscales showed a suitable range. Standard path coefficients showed a suitable convergent validity of scale. Divergent validity of scale evaluated by average variance extracted and by HTMT method showed the necessary internal consistency and the construct validity within the scale.
Conclusion: This scale is eligible enough to screen primary school students in Iran; however, further evidence is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • children mental health
 • teacher report
 • short scale
 • online assessment
 • item analysis
 • question analysis
Akbari-Zardkhaneh S, Alebuieh M, Zanganeh A, Mansurkiaie N, Jallalat-Danesh M, Mahdavi M. (2018) Parent Form of Psychological Pathology for Children: Preliminary Study of Development and Psychomentric Properties. J Child Ment Health; 4 (4):152-164.
Akbari-Zardkhaneh, S; Raoof, k; Mansurkiaie,N; Zanganeh, A; Jallalat-Danesh, M; Tahmasebi, S; et al (submitted). Online screeming of psychological problems in children: Psychometric Properties.
Akbari-Zardkhaneh, S; Shahvarani, S;, Mansurkiaie,N; Zanganeh, A; Jallalat-Danesh, M; Tahmasebi, S; et al (2018). Psychometric Properties of Electronic Mental Health Assessment Device for High School Students: Teacher and Parent Form. IJPCP; 24 (3):324-339.
Akbari Zardkhaneh S, Zanganeh A, Mansour Kiaee N, Mahdavi M, Alebuieh M, Jallalat-e-Danesh M, et al (2019). Priliminary Version of Psychological Problems Scale- Teacher Form: Development and Psychometric Evaluation. J Child Ment Health; 6 (1):1-13.
Andrews, D., Nonnecke, B., & Preece, J. (2003). Electronic survey methodology: A case study in reaching hard-to-involve Internet users. International journal of human-computer interaction16(2), 185-210.
Berzin, S. C., O'Brien, K.H.M., Frey, A., Kelly, M. S., Alvarez, M. E., & Shaffer, G. L. (2011). Meeting the social and behavioral health needs of students: Rethinking the relationship between teachers and school social workers. Journal of School Health, 81(8), 493-501.
Baxter, J., Kokaua, J., Wells, J. E., McGee, M. A., & Oakley Browne, M. A. (2006). Ethnic comparisons of the 12 month prevalence of mental disorders and treatment contact in Te Rau Hinengaro: The New Zealand Mental Health Survey. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40(10), 905-913.
Biabangard, A. (2013). Research Methods in Psychology and Education. Tehran: Doran.
Buitelaar, N. J., Posthumus, J. A., & Buitelaar, J. K. (2020). ADHD in childhood and/or adulthood as a risk factor for domestic violence or intimate partner violence: a systematic review. Journal of attention disorders24(9), 1203-1214.
Couper, M. P. (2000). Web-based surveys: A review of issues and approaches. Public Opinion Quarterly, 64, 464–494
Copeland W, Shanahan L, Costello EJ, Angold A. (2011): Cumulative pervalence of psychiatric disorders by young adulthood: a prospective cohort analysis from the great smoky mountains study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 50:252–261.
Costello EJ, Egger H, Angold A. (2005): 10-Year research update review: the epidemiology of child and adolescent psychiatric disorders: I. Methods and public health burden. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 44:972–986.
Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: the tailored design method. John Wiley & Sons.
Eklund, K., Renshaw, T. L., Dowdy, E., Jimerson, S. R., Hart, S. R., Jones, C. N., & Earhart, J. (2009). Early identification of behavioral and emotional problems in youth: Universal screening versus teacher-referral identification. The California School Psychologist14(1), 89-95.
Frick, P. J., Burns, C., & Kamphaus, R. W. (2009). Clinical assessment of child and adolescent personality and behavior (2nd ed.). New York: Springer.
Ghiasi N., Nazarpur F., Bakhti F., Purnajaf A., Shirini KH..(2008). Prevalence of Behavioral Disorders among School-boys & girls in Ilam During 2005-6. sjimu; 16 (1) :26-32.
Ghobari-Bonab B, Parand A, Hossein Khanzadeh Firoozjah A, Movallali G, Nemati S. (2009). Prevalence of Children with Behavioral Disorders in Primary Schools in Tehran. JOEC; 9 (3) :223-238.
Habibi, A. Adanvar, M. (2017). Structural equation modeling and factor analysis (LISREL Manual). Tehran: Jahad Daneshgahi.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science43(1), 115-135.
Heydari J, Azimi H, Mahmoudi G, Mohammadpour R. (2007). Prevalence of behavior-emotional disorders and its associated factors among the primary school students of Sari township in 2006. J Mazandaran Univ Med Sci; 16 (56) :91-100.
Hooma, H. (2017). Multivariate analysis in behavioral research. Tehran: Peikfarhang.
Jensen, P. S., Goldman, E., Offord, D., Costello, E., Friedman, R., Huff, B., Roberts, R. (2011). Overlooked and underserved: "Action signs" for identifying children with unmet mental health needs. Pediatrics, 128(5), 970-97.
Jones, P. (2013). Adult mental health disorders and their age at onset. British Journal Psychiatry, 202 (54): s5e10.
Kessler RC, Avenevoli S, Costello JE, Georgiades K, Greif Green J, Gruber MJ, He J-P, Koretz D, McLaughlin KA, Petukhova M, et al. (2012): Prevalence, persistence, and sociodemographic correlates of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication adolescent supplement. Arch Gen Psychiatry, 69:372–380.
Kelleher, K. J., Taylor, J. L., & Rickert, V. I. (1992). Mental health services for rural children and adolescents. Clinical Psychology Review, 12(8), 841-852.
Knekta, E., Runyon, C., & Eddy, S. (2019). One size doesn’t fit all: Using factor analysis to gather validity evidence when using surveys in your research. CBE—Life Sciences Education18(1), rm1.
Lambert, D., Ziller, E. C., & Lenardson, J. D. (2009). Rural children don't receive the mental health care they need. Retrieved from http://muskie.usm.maine.edu/Publications/rural/pb39/Rural-Children-Mental-Health Services.pdf
Levitt, J. M., Saka, N., Romanelli, L. H., & Hoagwood, K. (2007). Early identification of mental health problems in schools: The status of instrumentation. Journal of School Psychology, 45(2), 163-191.
Merikangas, K. R., He, J. P., Brody, D., Fisher, P. W., Bourdon, K., & Koretz, D. S. (2010). Prevalence and treatment of mental disorders among US children in the 2001–2004 NHANES. Pediatrics, 125(1), 75-81.
Mitchell, M.L., & Jolley, J.M. (2010). Research design explained. 7th edition. Victoria: Wadsworth Publisher.
Moon, J., Williford, A., & Mendenhall, A. (2017). Educators' perceptions of youth mental health: Implications for training and the promotion of mental health services in schools. Children and youth services review73, 384-391.
O’Connell, M. E., Boat, T., & Warner, K. E. (2009). Preventing mental, emotional, and behavioral disorders among young people: Progress and possibilities. Washington, DC: Institute of Medicine, National Research Council.
Panadero, E. (2017). A review of self-regulated learning: Six models and four directions for research. Frontiers in psychology8, 422.
Petscher, Y., & Pfeiffer, S. I. (2019). Reconsidering the Psychometrics of the GRS-S: Evidence for Parsimony in Measurement. Assessment for Effective Intervention, 1534508418824743.
Ravaghie, K, Shahgholian, N, Mehralian, H. (2001). Prevalence of behavioral disorders in children at primary schools of shahr- kord. IJN; 13 (27):35-41.
Reynolds, R. A. (Ed.). (2006). Handbook of research on electronic surveys and measurements. Igi Global.
Rudnev, M., Vauclair, C-M., Aminihajibashi, S., Becker, M., Bilewicz, M., Castellanos Guevara, JL., et al. (2020). Measurement invariance of the moral vitalism scale across 28 cultural groups. PLoS ONE 15(6): e0233989.
Shojaee S, Hemati Alamdarlo G, Moradi S, Dehshiri G R. (2008). Prevalence of Behavioral Disorders among Elementary Students in Fars Province. JOEC; 8 (2) :225-240.
 Siceloff, E. R., Bradley, W. J., & Flory, K. (2017). Universal Behavioral/Emotional Health Screening in Schools: Overview and Feasibility. Report on emotional & behavioral disorders in youth, 17(2), 32.
Slaughter, K. E., Leaberry, K. D., Fogleman, N. D., & Rosen, P. J. (2020). Reactive and proactive aggression in children with and without ADHD and negative emotional lability. Social Development29(1), 320-338.
Splett, J. W. & Maras, M. A. (2011). Closing the gap in school mental health: A community centered model for school psychology. Psychology in the Schools. 48(4), 385-399.
Solomon, B. G., Klein, S. A., Hintze, J. M., Cressey, J. M., & Peller, S. L. (2012). A meta-analysis of school-wide positive behavior support: An exploratory study using single-case synthesis. Psychology in the Schools, 49(2), 105-121.
Stiffler, M. C., Dever, B. V. (2015). Mental Health Screening at School: Instrumentation, Implementation and Critical Issues.USA: Springer International Publishing Switzerland.
Tyson, E. H. (2004). Ethnic differences using behavior rating scales to assess the mental health of children: A conceptual and psychometric critique. Child psychiatry and human development34(3), 167-201.
Walker, H. M., Small, J. W., Severson, H. H., Seeley, J. R., & Feil, E. G. (2014). Multiple-gating approaches in universal screening within school and community settings.
Weist, M. D., Evans, S.W., & Lever, N. A. (2014). Handbook of school mental health: Research, training, practice, and policy. (2nd ed.). New York, NY: Springer Science & Business Media.
Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Eds.). (2001). Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives. Routledge.
Zait, A., & Bertea, PSPE. (2011). Methods for testing discriminant validity. Management & marketing Journal. (9) 217-224.
Gulliksen, H. (1950). Theory of mental tests. New York: Wiley.
Hambleton, R. K. (1989). Principles and selected applications of item response theory. In R. L. Linn (Ed.), Educational measurement (3rd ed., pp. 147–200). Washington, DC: American Council on Education.
Livingston, S. A., & Dorans, N. J. (2004). A graphical approach to item analysis (Research Report No. RR-04-10). Princeton: ducational Testing Service.
Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical theories of mental test scores. Reading: Addison-Wesley. Moses, T. (2017). A review of developments and applications in item analysis. Advancing Human Assessment, 19-46
Moses, T., Miao, J., & Dorans, N. J. (2010). A comparison of strategies for estimating conditional DIF. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 6, 726–743.