مروری بر کاربرد های هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات جغرافیایی گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ایران

2 استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ایران

3 استادیار گروه علوم کامپیوتر و مهندسی و تقارب مهندسی برای هواپیماهای بدون سرنشین دانشگاه سجونگ سئول 143-747 کره

10.22034/emes.2021.251559

چکیده

هدف: هوش مصنوعی(AI)  اکنون جزئی از زندگی همه افراد شده است. تقریباً در همه جنبه های زندگی بشر از جمله آموزش نفوذ کرده و به یک موضوع مهم جهانی تبدیل شده  است. فناوری واقعیت مجازی(VR)  یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی است. با ترکیب این دو  می توان برنامه ها و بازی هایی تولید کرد که مباحث علمی، روند یادگیری و درک بهتر موضوعات آموزشی را تسهیل نمود. AI وVR قادر به ایجاد دقیق ترین سناریو ها و شبیه سازی های ممکن است که مرز زمان و مکان آموزشی را از بین برده و ارزش حداکثری آموزش را منعکس می کند. هوش مصنوعی کاربرد های زیادی در آموزش دارد که این کاربرد ها با توجه به هدف که کمک به دانش آموز، معلم یا موسسه آموزشی است عملکرد متفاوتی خواهد داشت. مطالعه مروری حاضر با هدف تجزیه و تحلیل کاربردهای هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری است و از مزایا، معایبAI وVR  و چالش های ادغام این دو فناوری در آموزش بحث می کند همچنین اهمیت باور های شناختی و چگونگی ایجاد اشتیاق و تمایل به یادگیری برای استفاده از این فناوری ها را مورد بحث قرار می دهد و این یک تصویر کلی از نقش آینده. AI و VR در سیستم آموزشی ارائه می کند.
نتیجه گیری: به طور کلی، کاربرد هوش مصنوعی در زمینه آموزش به طور مداوم در حال گسترش و تعمیق است و ظهور مفاهیم جدید، روش های جدید و ایده های جدید قطعاً تأثیر بسزایی در اصلاح صنعت آموزش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Applications of Artificial Intelligence and Virtual Reality in Education

نویسندگان [English]

  • mostafa zafari 1
  • Ali esmaeily 2
  • ‪Abolghasem Sadeghi-Niaraki 3
1 MSc in Geographic Information System, Department of Surveying Engineering, Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Surveying Engineering, Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering and Convergence Engineering for Intelligent Drone, Sejong University, Seoul 143-747, Korea
چکیده [English]

Objective: Nowadays, artificial intelligence (AI) has become part of everyone's life. It has almost impacted all aspects of human life, including education and has become an important global topic. Virtual reality (VR) is one of the most beneficial tools for implementing AI in education. By combining these two technologies, programs and games can be produced to facilitate the process of students' learning and understanding of scientific concepts. AI and VR can create the most accurate scenarios and simulations to provide an influential education and eliminate the boundaries of time and place in front of learning. The applications of AI in education and its tasks are different according to the target which can be student, instructor or institution. The present review aims to analyze the integration of AI and VR in education and discuss the advantages and disadvantages of the integration. Furthermore, the challenges of the integration, the importance of cognitive beliefs and how to create a passion for learning through using these technologies are discussed.
Results: Therefore, the paper provides an overview of the AI and VR roles in education.
Conclusion: In conclusion, the application of AI and VR in education is continuously expanding and by employing new concepts, new methods and new approaches, education will have significantly improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Artificial intelligence (AI)
  • Virtual reality (VR)
  • Education
  • Technology
Bakshi, S. K., Lin, S. R., Ting, D. S. W., Chiang, M. F., & Chodosh, J. (2020). The era of artificial intelligence and virtual reality: transforming surgical education in ophthalmology. British Journal of Ophthalmology.
Bråten, I. (2008). Personal epistemology, understanding of multiple texts, and learning within Internet technologies. In Knowing, knowledge and beliefs (pp. 351-376): Springer.
Chang, J., & Lu, X. (2019). The Study on Students' Participation in Personalized Learning Under the Background of Artificial Intelligence. Paper presented at the 2019 10th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME).
Chassignol, M., Khoroshavin, A., Klimova, A., & Bilyatdinova, A. (2018). Artificial Intelligence trends in education: a narrative overview. Procedia Computer Science, 136, 16-24.
Chen, H., Zheng, J., Fei, R., Wang, M., & Chen, J. (2016). Virtual reality and its application in electric power system. Power System and Clean Energy, 32(2), 20-25.
Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. IEEE Access, 8, 75264-75278.
Daniela, L., & Lytras, M. D. (2019). themed issue on enhanced educational experience in virtual and augmented reality. Virtual reality, 23(4), 325-327.
Du Boulay, B., Avramides, K., Luckin, R., Martínez-Mirón, E., Méndez, G. R., & Carr, A. (2010). Towards systems that care: a conceptual framework based on motivation, metacognition and affect. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 20(3), 197-229.
Fahimirad, M., & Kotamjani, S. S. (2018). A review on application of artificial intelligence in teaching and learning in educational contexts. International Journal of Learning and Development, 8(4), 106-118.
Gilbert, J. K. (2004). Models and modelling: Routes to more authentic science education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(2), 115-130.
Guilherme, A. (2019). AI and education: the importance of teacher and student relations. Ai & Society, 34(1), 47-54.
Hu, J., Shen, L., & Sun, G. (2018). Squeeze-and-excitation networks. Paper presented at the Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition.
Jatzlau, S., Michaeli, T., Seegerer, S., & Romeike, R. (2019). It’s not Magic After All–Machine Learning in Snap! using Reinforcement Learning. Paper presented at the 2019 IEEE blocks and beyond workshop (B&B).
Kahraman, H. T., Sagiroglu, S., & Colak, I. (2010). Development of adaptive and intelligent web-based educational systems. Paper presented at the 2010 4th International Conference on Application of Information and Communication Technologies.
Kandlhofer, M., Steinbauer, G., Hirschmugl-Gaisch, S., & Huber, P. (2016). Artificial intelligence and computer science in education: From Kindergarten to university C3 - Proceedings - Frontiers in Education Conference, FIE.
Kandlhofer, M., Steinbauer, G., Lasnig, J. P., Baumann, W., Plomer, S., Ballagi, A., & Alfoldi, I. (2019). Enabling the Creation of Intelligent Things: Bringing Artificial Intelligence and Robotics to Schools C3 - Proceedings - Frontiers in Education Conference, FIE.
Karsenti, T. (2019). Artificial intelligence in education: the urgent need to prepare teachers for tomorrow’s schools. Formation et profession, 27(1), 112-116.
Kovács, A. D., & Kvasznicza, Z. (2018). Use of 3D VR environment for educational administration efficiency purposes. Paper presented at the 2018 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom).
Kumar, N. S. (2019). Implementation of artificial intelligence in imparting education and evaluating student performance. Journal of Artificial Intelligence, 1(01), 1-9.
Layer, R., Sherriff, M., & Tychonievich, L. (2012). “Inform, Experience, Implement”—Teaching an intensive high school summer course. Paper presented at the 2012 Frontiers in Education Conference Proceedings.
Li, M., Li, L., Jiao, R., & Xiao, H. (2017a). Virtrul reality and artificial intelligence support future training development.
Li, M., Li, L., Jiao, R., & Xiao, H. (2017b). Virtrul reality and artificial intelligence support future training development. Paper presented at the 2017 Chinese Automation Congress (CAC).
Li, X., & Zhang, T. (2017). An exploration on artificial intelligence application: From security, privacy and ethic perspective. Paper presented at the 2017 IEEE 2nd International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA).
Liang, W. (2020). Development Trend and Thinking of Artificial Intelligence in Education. Paper presented at the 2020 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC).
Mikropoulos, T. A., & Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999–2009). Computers & Education, 56(3), 769-780.
Moldoveanu, A. D. B., Ivascu, S., Stanica, I., Dascalu, M.-I., Lupu, R., Ivanica, G., . . . Moldoveanu, F. (2017). Mastering an advanced sensory substitution device for visually impaired through innovative virtual training. Paper presented at the 2017 IEEE 7th International Conference on Consumer Electronics-Berlin (ICCE-Berlin).
Molnár, G., & Sik, D. (2019). Smart devices, smart environments, smart students-A review on educational opportunities in virtual and augmented reality learning environments. Paper presented at the 2019 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom).
Mondal, A., Mukherjee, A., & Garain, U. (2019). Intelligent tutoring by diagram recognition C3 - Advances in Intelligent Systems and Computing. In (Vol. 727, pp. 141-149): Springer Verlag.
Mondal, K. (2019). A Synergy of Artificial Intelligence and Education in the 21 st Century Classrooms. Paper presented at the 2019 International Conference on Digitization (ICD).
Plaza, P., Sancristobal, E., Carro, G., Castro, M., Blazquez, M., & García-Loro, F. (2018). Multiplatform educational robotics course to introduce children in robotics. Paper presented at the 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE).
Smutny, P., Babiuch, M., & Foltynek, P. (2019). A review of the virtual reality applications in education and training. Paper presented at the 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC).
Song, P., & Wang, X. (2020). A bibliometric analysis of worldwide educational artificial intelligence research development in recent twenty years. Asia Pacific Education Review, 21(3), 473-486.
Stanica, I., Dascalu, M.-I., Bodea, C. N., & Moldoveanu, A. D. B. (2018). VR job interview simulator: where virtual reality meets artificial intelligence for education. Paper presented at the 2018 Zooming innovation in consumer technologies conference (ZINC).
Timms, M. J. (2016). Letting artificial intelligence in education out of the box: educational cobots and smart classrooms. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(2), 701-712.
Van Brummelen, J., Heng, T., & Tabunshchyk, V. (2020). Teaching Tech to Talk: K-12 Conversational Artificial Intelligence Literacy Curriculum and Development Tools. arXiv preprint arXiv:2009.05653.