مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی (EMES) - ورود کاربران