نویسنده = عقیلی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چهارچوب ارزیابی عملکرد پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی مبتنی بر روش ترکیبی اکتشافی

دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 145-174

جعفر ترک زاده؛ مهدی صادقیان سورکی؛ رضا عقیلی