نویسنده = امین بیدختی، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران

دوره 8، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 227-263

علی اکبر امین بیدختی؛ رضا محمدی؛ محسن رحیمی


2. نقش اهداف پیشرفت در پیش‌بینی مؤلفه‌های خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 7، شماره 17، بهار 1396، صفحه 157-179

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ الهام سلیمانی